De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Matteus 5:10
We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:10 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:10

NBV: ‘Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’

BGT: ‘Het echte geluk is voor mensen die lijden omdat ze doen wat God wil. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.’

NBG: ‘Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’
‭‭
Herziene Staten Vertaling: ‘Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.’

The Message: ‘You’re blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God’s kingdom.’
‭‭
Lectio (wat valt op)
Net zoals de eerste zaligspreking staat deze in de tegenwoordige tijd. Zij beleven het koninkrijk van de hemel al in het hier en nu. Het gaat om vervolgden die in hun recht staan. Ze worden vervolgd omdat ze rechtvaardig zijn. Het zijn degene die alles op het spel zetten, terwille van een rechtvaardige zaak. Want ieder die in deze wereld voor gerechtigheid opkomt, maakt daarin iets zichtbaar van het koninkrijk van de hemel. Ook al ziet niemand ze, God ziet ze. Het kiezen voor recht kan ook vaak betekenen dat je ingaat tegen wat algemeen als normaal geaccepteerd wordt. Daarom wordt er op je neer gekeken. Wordt je weggezet als vreemd, misschien zelfs als verachtelijk, in ieder geval als niet van deze wereld. Ieder die zijn ultieme geluk gevonden heeft in de zaligsprekingen die hiervoor gezegd zijn, die leeft op een wijze die geheel anders is als wat algemeen als geluk gezien wordt.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wanneer je je ultieme geluk vindt in recht en gerechtigheid, dan betekent het dat dat voor jou van de grootste waarde is, dat dat je identiteit bepaalt en dat je daar alles voor over hebt. Je weet je daarin met de God van recht en gerechtigheid verbonden. Je leeft dan in die sfeer en zo leef je ook in de sfeer van het koninkrijk van de hemel.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige vorm ons zo naar uw beeld dat we niets anders kunnen en willen dat uw wil te doen en U te vertegenwoordigen in deze wereld.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser