De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

Tekst voor vandaag Matteus 5:6
We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:6 in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:6

NBV: ‘Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden..’

BGT: ‘Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil, en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen.’

NBG: ‘Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’
‭‭
Herziene Staten Vertaling: ‘Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.’

The Message: ‘You’re blessed when you’ve worked up a good appetite for God. He’s food and drink in the best meal you’ll ever eat.’

Lectio (wat valt op)
In Matteus staat dit hongeren en dorsten voor een innerlijk vuur waarin de vrome gerechtigheid najaagd. Het gaat ook over de hongerigen voeden en de dorstige drenken, om hen recht te doen. Het overstijgt dus het concrete in het verlangen naar een rechtvaardige samenleving. Zo bouw je een schat op in de wereld van God, je komt daarin tot vervulling, tot je bestemming. In het hongeren en dorsten ernaar is ook duidelijk dat het er nog niet is. Het hongeren en dorsten is het verlangen dat het tot vervulling zal komen. Je hoeft niet ergens naar te hongeren en dorsten als het er al is. Maar het betekent dus ook dat je je niet neerlegt bij het bestaande. Dat je niet als gewoon en normaal accepteert dat het nu eenmaal slecht in de wereld is. Dat doe je, omdat je het recht en de gerechtigheid van God voor ogen houdt. Dat wekt je verlangen en daardoor laat je je blijvend inspireren. Daar geef je je aan en zo bouw je een schat in de hemel. En je leeft in het vertrouwen, in het geloof en in de hoop dat de Aanwezige dit tot vervulling, tot verzadiging zal brengen.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
We leven in een wereld waarin er veel onrecht gebeurt. Het ergste wat daarop de reactie kan zijn is onverschilligheid. Dat, en niet haat, is het tegenovergetelde van liefde. Het heeft ook met barmhartigheid te maken, je laten raken door het kwaad en er niet je ogen voor sluiten. Maar het heeft er ook mee te maken dat je je niet laat overweldigen door het kwaad. Dan geef je het teveel macht. Dan vergeet je de belofte dat je verzadigd zal worden. Die hoop geeft rust. Je blijft je inzetten voor het goede, en je weet dat God de verzadiging ervan zal geven, ook al ervaar en zie je dat nu nog niet.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige vul mij met uw gerechtigheid om me nooit neer te leggen bij het onrecht, maar altijd op een concrete manier op te blijven staan en op te komen voor uw recht in uw wereld.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser