Tekst voor vandaag Matteus 5:3
De bergrede: leven in het rijk van de hemel.

We lezen de Bergrede op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de tekst van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Matteus 5:3in verschillende vertalingen hardop.

Matteus 5:3

NBV: ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’

BGT: ‘Het echte geluk is voor hen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is de nieuwe wereld.’

NBG: ‘‘Zalig de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.’
‭‭
Herziene Staten Vertaling: ‘Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.’

The Message: ‘You’re blessed when you’re at the end of your rope. With less of you there is more of God and his rule.’
‭‭
‭‭
Lectio (wat valt op)
Een krachtige boodschap begint met een positief verhaal. Dat is wat Jezus hier ook doet, acht keer spreekt hij uit hoe je gelukkig wordt.
Maar een krachtige boodschap is ook verrassend en dat is wat hier ook zeker gebeurd. Want hoe je gelukkig wordt blijkt heel anders te zijn volgens Jezus dan wat algemeen gedacht wordt. Het eerste wat Jezus zegt is: echt gelukkig ben je als je arm van geest bent. Dat gaat er niet over dat je weinig verstand hebt of zwakzinnig bent. Het gaat er over dat je beseft dat je afhankelijk bent van God.
Het gaat terug op een Hebreeuws begrip dat je kan vertalen als: mild, zachtmoedig, nederig, bescheiden, deemoedig, geduldig, langzaam in toorn, verdraagzaam, arm, eenvoudig, sober, dit alles zit in dit Hebreeuwse woord en kun je ook horen in het woord arm van geest. Voor mensen die zo in het leven staan geldt dat voor hen het Koninkrijk van God er is. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Het is dus voor hen al tegenwoordig. De overige zaligsprekingen staan in de toekomende tijd. Dat is iets wat je kan verwachten, en waaruit je nu al kan leven. Het Koninkrijk van God wordt ik Mattheus altijd Koninkrijk van de hemel genoemd. Het is ervaring van het eeuwig leven in het heden, en de hoop op de volkomen verwerkelijking ervan in Gods toekomst.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem dit gedeelte en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij

Geluk wordt door Jezus direct op een dieper niveau gebracht.
Het gaat bij hem niet om hebben maar om zijn. Geluk heeft met een basis houding in het leven te maken. Het gaat bij armen van geest ook niet zozeer om iets wat je doet, maar om een sfeer waarin je leeft. Arm van geest, nederig zijn staat tegenover hoogmoedig zijn. Het is een innerlijke tegenstrijdigheid wanneer je er zelf op voorstaat dat je de meest nederige president van Amerika aller tijden geweest bent.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige help mij mijn geluk te zoeken niet in wat ik heb, maar in wie ik voor uw aangezicht mag zijn.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.