Tekst voor vandaag Psalm 147

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 147 twee keer hardop.

Psalm 147

1 Halleluja!

Hoe goed is het te zingen voor onze God,
hoe heerlijk hem onze lof te brengen.
2 De bouwer van Jeruzalem, dat is de HEER,
hij brengt de ballingen van Israël bijeen.
3 Hij geneest wie gebroken zijn
en verzorgt hun diepe wonden.

4 Hij bepaalt het getal van de sterren,
hij roept ze alle bij hun naam.
5 Groot is onze Heer en oppermachtig,
zijn inzicht is niet te meten.
6 De HEER richt de vernederden op
en drukt de goddelozen neer.

7 Hef voor de HEER een hymne aan,
zing voor onze God een lied bij de lier,
8 voor hem die de hemel met wolken bedekt,
die de aarde met regen doordrenkt,
die het gras op de bergen laat groeien,
9 die voedsel geeft aan de dieren,
aan de roepende jongen van de raaf.

10 Niet de kracht van paarden verheugt hem,
niet de sterkte van soldaten geeft hem vreugde,
11 vreugde vindt de HEER in wie hem eren
en in wie hopen op zijn liefde en trouw.

12 Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,
loof, Sion, loof je God.
13 Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.
14 Hij geeft je vrede en veilige grenzen,
met vette tarwe stilt hij je honger.

15 Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.
16 Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit hij uit als stof,

17 hagel werpt hij in brokken neer,
wie is tegen zijn koude bestand?
18 Hij zendt zijn woord en alles smelt,
hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.

19 Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.
20 Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.

Halleluja!

Lectio (wat valt op)
Hoe dichter we bij het slot van het boek de Psalmen komen, hoe duidelijker de lof gaat klinken. Hier is het volk uit de ballingschap weer thuis gekomen. Ze komen terug uit een plaats waar ze vervreemd waren van zichzelf, geen thuisplek, van hun roots losgeslagen. En nu wordt hun leven weer opgebouwd, thuis bij de Aanwezige in Jeruzalem. Je was gebroken, maar Hij geneest je. De diepe wonden die geslagen zijn worden weer langzaam maar zeker geheeld.
En dan doorziet de psalmist de hele schepping doortrokken van de Aanwezigheid van de Aanwezige. Op een persoonlijke manier, zelfs de sterren krijgen een naam van Hem. En Hij doet recht op de aarde. De nederigen richt Hij op, en de hoogmoedigen drukt Hij neer. Niet dat je dat steeds direct ziet, maar je beseft dat deze waarden het wezen van het universum bepalen. Deze Aanwezige heeft niet alleen oog voor de mensen, maar ook voor de dieren. Hij geeft ze hun voedsel, zelfs het jong van de raaf. We vormen samen één grote eenheid. In zijn rijk hebben niet macht en kracht het voor het zeggen. Oosterhuis zegt dat mooi: ‘Ppardenkracht, soldatenmacht/ behaagt je niet, maar wel/ zachte krachten, vriendentrouw. // Jouw stad moet sterk zijn,/ vrede uitstralen,/ open poorten voor allen.
Zijn liefdeswoord ontdooit de bitterste kou. Leef met Hem. Het is uniek zoals Hij zich aan ons geopenbaard heeft als de Bevrijder uit slavernij en ballingschap, als Jezus, de verbinder en verzoener.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik vond een gedacht van Karel Eykman over deze psalm ontroerend mooi, dat deel ik vandaag met jullie.

God als bolleboos

Als ik kijk naar een kuiken of naar de sterren staar
dan steekt alles zo knap uitgekiend in elkaar.
Dat is toch een Godswonder, zo onvoorstelbaar.
Dat is toch niet niks, per slot.

Daar moet een groot brein achter zitten, superintelligent.
Hij, die de schepping ontwierp, die alles al kent,
heeft voor wel tien miljoen intelligentiequotient.
In zijn handen ligt ons lot.

In een klap zo’n oerknal is toch oergeniaal. De hele aarde zomaar geschapen in zijn totaal.
Hoe verzin je zoiets en bedenk je dat allemaal?
Dat noem ik gemakshalve: GOD.

Dat klinkt spiritueel, maar mij raakt het niet
zo’n God die zich na zijn aftrap niet meer horen liet.
Geen steun heb ik daaraan, geen troost die het mij biedt.
Zo’n God wil ik niet, tot mijn spijt.

Want wat geeft hij dan, als hij niets om mij geeft?
Wat zegt hij mij nog, als hij ’t niet tegen mij heeft?
Waar zou hij nog zijn, als hij niet in mij leeft?
Zo raak ik mijzelf toch weer kwijt?

Waar geloof ik dan in, wat grijpt mij nog aan?
Als ik gebroken ben, wie ziet mij dan staan?
Wie helpt mij op de been, wil de weg met mij gaan?
Die God zoek ik, in eenzaamheid.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, dank U dat als ik gebroken ben U mij ziet staan. Toen ik eenzaam was, was U bij me.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser