Tekst voor vandaag Psalm 138

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 138 twee keer hardop.

Psalm 138

1 Van David.

Ik wil u loven met heel mijn hart,
voor u zingen onder het oog van de goden,
2 mij buigen naar uw heilige tempel,
uw naam loven om uw liefde en trouw:
grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam.
3 Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,
mij bemoedigd en gesterkt.

4 Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,
zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.
5 Laten zij de wegen van de HEER bezingen:
‘Groot is de majesteit van de HEER.
6 De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,
de hoogmoedige doorziet hij van verre.’

7 Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.
8 De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

Lectio (wat valt op)
Deze psalm begint met een lofprijzing over alles wat God voor hem gedaan heeft. Het gaat om zijn vriendschap, zijn liefde, zijn trouw. En dat heeft hij volgens vers 3 heel persoonlijk in zijn leven ervaren. In de eerste drie verzen houdt hij dat de goden in de hemel voor. In de volgende drie verzen krijgen de koningen op de aarde dat te horen. Hier klinkt ook voor het eerst de naam van God, de Aanwezige, vier keer. Die strekt zich naar alle windrichtingen uit. De majesteit, de heerlijkheid van deze Aanwezige is groot, die weegt zwaarder dan de heerlijkheid van de koningen. Zijn hoogheid blijkt omdat Hij gewicht geeft aan de laagsten. Daar valt zijn oog op. Maar van de hoge eigendunk staat Hij ver af en ziet Hij zeer klein.
Dit alles heeft deze psalmist ervaren in zijn eigen leven (vs. 7-8). Heel deze psalm wordt omsloten door de vriendschap, de liefde en trouw van de Aanwezige (vs. 2 en 8b). En van daaruit volgt een laatste smeekbede van de psalmist. Laat nu ook niet schieten wat Uw handen, die mij gemaakt hebben, eens begonnen zijn. Dat wil zeggen: hou me heel goed vast met uw liefdevolle en trouwe handen.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Deze psalm begint met een dankgebed en eindigt met een smeekgebed. De volgorde is hier dus: eerst danken en dan helemaal aan het slot nog een kort gebed. Er is in deze psalm een diep besef dat het bij de Aanwezige hoort dat Hij het goede met ons voorheeft. En vanuit die sfeer volgt dan ook de smeekbede.
De goden en de koningen worden in deze psalm voorgehouden de goedheid van de Aanwezige, die zeer laag neerziet. Zijn goedheid en vriendschap blijkt juist in het feit dat Hij de nederige ziet. Dat besef doortrekt de hele sfeer, van goden en koningen, waarin hij leeft.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, steeds wanneer ik me met U verbind, geeft U me kracht en bezielt U mij. In uw grootheid rust uw oog op mij. Draag me dan ook nu op handen door deze lastige fase van mijn leven heen.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser