Tekst voor vandaag Psalm 126

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 126 twee keer hardop.

Psalm 126

1 Een pelgrimslied.

Toen de HEER het lot van Sion keerde,
was het of wij droomden,
2 een lach vulde onze mond,
onze tong brak uit in gejuich.

Toen zeiden alle volken:
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’
3 Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht,
we waren vol vreugde.

4 Keer ook nu ons lot, HEER,
zoals u water doet weerkeren in de woestijn.
5 Zij die in tranen zaaien,
zullen oogsten met gejuich.

6 Wie in tranen op weg gaat,
dragend de buidel met zaad,
zal thuiskomen met gejuich,
dragend de volle schoven.

Lectio (wat valt op)
In prachtige krachtige sterke beelden wordt hier de hoop beschreven die er in verdriet kan liggen. Er wordt een vertrouwen uitgesproken, dat zoals de Aanwezige was, Hij ook zal zijn. Het is de identiteit van het volk, een droom die werkelijkheid werd. De vreugde waaruit ze leefden, over de Aanwezige die hen weer een plaats van bestaan gaf om te kunnen leven. De hele wereld was er van onder de indruk, daar kwam leven tot bloei. En ook deze psalmdichter zingt het zich weer naar binnen. Hij heeft dit nodig, want de situatie waarin hij nu verkeert vervult hem met verdriet. En daarom het verlangen naar het plotseling opkomend water in de woestijn dat de beken vult en de woestijn in bloei zet. Daarom ook dat beeld van dat zaaien in tranen. Bij net zaaien moet je alles wat je nog hebt loslaten, overgeven in vertrouwen. Alles wat nu geleden wordt kan een zaaien blijken te zijn. Een zaaien wat vrucht zal dragen. Je laat het los en de Aanwezige doet in de natuur zijn verborgen werk. Juichend mag je de schoven gaan oogsten.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ook al is er verdriet de grondtoon van deze psalm is toch vreugde. Een vreugde die voortbouwt op het verleden en die hoopt op de toekomst. Dat geeft die vreugde stevigheid. Peterson zegt hierover: ‘Christelijke vreugde is geen vlucht uit het verdriet. Pijn en moeite blijven nog steeds komen, maar ze zijn niet in staat de blijdschap van de verloste te verdrijven. Omdat je weet dat je leven deel uitmaakt van een veel groter verhaal. En dat grote verhaal van Gods plan met deze wereld en met jouw leven is de grondtoon van je leven. Moltmann heeft eens gezegd: Hoop is geanticipeerde vreugde. Vreugde is de grondtoon van de Bijbel.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige laat ons verdriet door de vreugde omarmt worden omdat U er bent.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser