Tekst voor vandaag Psalm 123

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 123 twee keer hardop.

Psalm 123

1 Een pelgrimslied.

Naar u sla ik mijn ogen op,
naar u die in de hemel troont,
2 zoals de ogen van een slaaf
de hand van zijn heer volgen,

en de ogen van een slavin
de hand van haar meesteres,
zo volgen onze ogen
de HEER, onze God,
tot hij ons genadig wil zijn.

3 Wees genadig, HEER, wees ons genadig,
wij worden veracht, meer dan te dragen is.
4 Meer dan onze ziel kan dragen
raakt ons achteloze spot,
de hoogmoed van onverschilligen.

Lectio (wat valt op)
Net als in psalm 121 worden hier de ogen omhoog geheven. Maar hier worden ze niet gericht op de dreigende bergen, maar op de Aanwezige. Het is een aandachtig innerlijk kijken vanuit een intense betrokkenheid op elkaar. Zoals er ook een intense verhouding is van een knecht met zijn meester en een slavin met haar meesteres. We moeten die verhouding niet negatief slaafs inkleuren, maar juist vanuit een wederzijdse betrokkenheid op elkaar. Zo kijkt ook deze psalmist naar de Aanwezige. Hij weet zich met Hem verbonden en wil weer leven in de sfeer van zijn genade. ‘Genade maakt zowel nederig (‘mijn leven is een geschenk’) als zelfverzekerd (‘ik hoef mijn leven niet waar te maken’)’ (uit Jan Martijn Abrahamse, Breekbaar Halleluja).
Het is niet voor niets dat hij verlangend zijn ogen op deze Aanwezige richt en intens vraagt naar het kunnen leven uit deze genade. Want de sfeer waarin hij verkeert is er één van afwijzing, van op zich neergekeken voelen, van voor sukkel uitgemaakt worden. Zo makkelijk kan dat dan je leven gaan stempelen. Kan dat je helemaal in beslag nemen. Maar juist daarom richt hij zijn ogen op de genade van de Aanwezige. Hij staat hierin niet alleen. Hij maakt deel uit van een groep waarop neergekeken wordt door mensen die zich boven alles verheven achten, die denken het helemaal gemaakt te hebben en van niemand afhankelijk te zijn. In die sfeer klinkt de schreeuw: wees genadig, wees ons genadig Aanwezige. Alleen zo kom je thuis als pelgrim.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Negativiteit kan je naar de grond duwen. Het kan alles overheersend worden. Juist dan is het belangrijk om je ogen omhoog te richten, naar de hemelse sfeer. De sfeer waar genade is. Dat niet de hoogmoedigen je identieit bepalen, maar dat de Allerhoogste je identiteit bepaald.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, mijn ogen zijn op U gericht. Laat mij leven uit het besef dat uw ogen op mij gericht zijn en dat U mij vol liefde en genade aankijkt, iedere dag opnieuw.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser