Tekst voor vandaag Psalm 116

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 116 twee keer hardop.

Psalm 116

1 De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
2 hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

3 Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
4 Toen riep ik de naam van de HEER:
‘HEER, red toch mijn leven!’

5 De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
6 de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

7 Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
8 Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.

9 Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de HEER.
10 Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik:
‘Ik ben diep ongelukkig.’

11 Al te snel dacht ik:
Geen mens die zijn woord houdt.
12 Hoe kan ik de HEER vergoeden
wat hij voor mij heeft gedaan?

13 Ik zal de beker van bevrijding heffen,
de naam aanroepen van de HEER
14 en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk.

15 Met pijn ziet de HEER
de dood van zijn getrouwen.
16 Ach, HEER, ik ben uw dienaar,
uw dienaar ben ik, de zoon van uw dienares:
u hebt mijn boeien verbroken.

17 U wil ik een dankoffer brengen.
Ik zal de naam aanroepen van de HEER
18 en mijn geloften aan de HEER inlossen
in het bijzijn van heel zijn volk,
19 in de voorhoven van het huis van de HEER,
binnen uw muren, Jeruzalem.

Halleluja!

Lectio (wat valt op)
In het hebreeuws begint deze psalm met ‘Ik heb lief.’ Er staat geen object bij. Het is de sfeer waarin deze psalm ademt. Het is de achtergrond waartegen heel deze psalm gelezen moet worden. Wat je ook meemaakt, je leven wordt doortrokken door liefde wanneer je weet dat je gehoord wordt, dat er aandachtig naar je geluisterd wordt door de Aanwezige. Wanneer je de Naam van de Aanwezige aanroept wordt de dood en het doodse doorbroken met zijn aanwezigheid van genade, rechtvaardigheid en ontferming. Dit houd je niet voor jezelf, maar deel je met de mensen die naar je luisteren (vs. 3-6). Je houdt het ook jezelf weer voor (vs. 7). En je bevestigt het tegen de diepste bron van je bestaan, de Aanwezige (vs. 8-9). En zo loopt het uit op een onverwachte en zeer diepe geloofsbelijdenis: ‘Ik bleef vertrouwen, ook al zei ik: Ik ben diep ongelukkig.’ Het vertrouwen en het blijven liefhebben hangt dus niet af van geluk of ongeluk, maar van het besef dat je gekend, gehoord, gezien en geliefd bent, dwars door alles heen. Niet wat mensen over je zeggen, maar hoe de Aanwezige naar je kijkt, bepaalt je leven (vs. 11-12). En daarom blijft er hoop. Deze psalm loopt ergens op uit. Er wordt gedronken, gegeten, geofferd, gefeest, gevierd, gezongen in het centrum van Jeruzalem, in de tempel. Het leven en de liefde zal de dood en het doodse overwinnen door de geestkracht van de Aanwezige, die sterker is dan de dood.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
‘Ik vertrouw, ook als ik alleen maar zeggen kan: ‘Kijk mij, ik heb het zwaar te verduren.’’ (vs. 10, vert. Schwüste). Dit is een vers die ik uit mijn hoofd wil leren. Ik leef niet alleen in vertrouwen als het goed gaat, maar juist ook wanneer dat niet zo is. Want er is een diep besef dat er iets is, dat er Iemand is die dieper gaat dan wat mij overkomt een aangedaan wordt. Doordat ik gehoord en gekend ben, draagt Liefde mijn leven dwars door alle doodsbedreigingen heen. Liefde is sterker dan de dood.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Lief heb ik,
van liefde leef ik!
Want heeft Hij niet
willen horen
naar mijn roepen,
naar mijn smeken
om net aanzien van zijn ogen?
Ja, zijn oor
heeft mij gevonden!
Hem roep ik mijn leven lang.

Was ik door de dood
omwonden,
in de greep van ‘t graf
gebonden,
ademnood en pijn alom,
toen riep ik alleen
zijn Naam nog:
JIJ, laat mij toch vrijuit leven!

HIJ is liefde
en ontferming
juist voor machteloze mensen.
HIJ is mij te hulp gekomen.
(Sytze de Vries)

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser