Tekst voor vandaag Psalm 114

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 114 twee keer hardop.

Psalm 114

1 Toen Israël wegtrok uit Egypte,
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,
2 werd Juda zijn heiligdom,
Israël zijn koninkrijk.

3 De zee zag en vluchtte,
de Jordaan trok zich terug,
4 de bergen schrokken op als rammen,
als lammeren sprongen de heuvels op.

5 Waarvoor, zee, neem je de vlucht,
Jordaan, trek jij je terug?
6 Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen,
springen jullie, heuvels, als lammeren op?

7 ‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! –
voor het aanschijn van de God van Jakob.
8 Hij verandert de rots in een bron,
hard gesteente in een stroom van water.’

Lectio (wat valt op)
In deze psalm wordt heel de geschiedenis van Israel samengebald in een kort prachtig gecomponeerd lied. Het bestaat uit twee keer twaalf en twee keer veertien woorden. Het eerste gedeelte gaat over thuiskomen. Je gaat weg van een plaats waar er niet naar elkaar geluisterd wordt, waar je elkaar niet verstaat, naar een plaats waar je thuis bent. Waar je thuis bent in het heiligdom van God, in zijn koninkrijk. Waar Hij centraal staat met wie Hij is, daar kom je thuis. Hij brengt je thuis, dwars door de chaos en de dood heen. Door de uittocht en de intocht, door de gave van de Torah, door de gave van zijn Zoon, met Pasen.
Het bijzondere van deze psalm is dat hij dan in vers 5 overgaat in de tegenwoordige tijd. En hier bestaan de verzen ook niet meer uit twaalf woorden, maar uit veertien, twee keer zeven. Van Israel gaat het beeld nu over naar de volheid van de volkerenwereld. Daar staan de heuvelen en de bergen in de Bijbel ook symbool voor. Het gaat erom dat het verhaal van Israel meegezongen gaat worden door alle volkeren. Niet als iets van het verleden, maar als iets van het heden. Het gaat erom dat ook de volkeren ontdekken dat dit hun eigen verhaal kan en mag zijn. Dat je met de Aanwezige in je midden, waar je thuiskomt, bergen kan verzetten, dat geen zee te hoog is. Dan is het water geen bedreiging meer, maar gaat het stromen. Uit wat keihard en doods lijkt komt levend water te voorschijn. Zoals de Tien levengevende Woorden in steen gebeiteld staan. Het is een reisgids vol stenen tafelen. Want de Aanwezige brengt je thuis.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
De woorden van God die rotsvast in stenen gebeiteld zijn, zijn een bron van leven voor de hele wereld. Ze brengen je thuis voor het aangezicht van de Aanwezige. Ze geven rust en vertrouwen in de chaos van het leven en banen een effen pad door de hoogte-en dieptepunten van het leven.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, leer mij de rust te vinden in uw levengevende woorden. Iedere dag opnieuw.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser