Tekst voor vandaag Psalm 103 vs. 1-8

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 103 twee keer hardop. Vandaag staan we stil bij het begin, de eerst acht verzen.

Psalm 103

1 Van David.

Prijs de HEER, mijn ziel,
prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
2 Prijs de HEER, mijn ziel,
vergeet niet één van zijn weldaden.

3 Hij vergeeft u alle schuld,
hij geneest al uw kwalen,
4 hij redt uw leven van het graf,
hij kroont u met trouw en liefde,
5 hij overlaadt u met schoonheid en geluk,
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

6 De HEER doet wat rechtvaardig is,
hij verschaft recht aan de verdrukten.
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend,
aan het volk van Israël zijn grootse daden.

8 Liefdevol en genadig is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Niet eindeloos blijft hij twisten,
niet eeuwig duurt zijn toorn.

10 Hij straft ons niet naar onze zonden,
hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
11 Zoals de hoge hemel de aarde overspant,
zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.

12 Zo ver als het oosten is van het westen,
zo ver heeft hij onze zonden van ons verwijderd.
13 Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen,
zo liefdevol is de HEER voor wie hem vrezen.
14 Want hij weet waarvan wij gemaakt zijn,
hij vergeet niet dat wij uit stof zijn gevormd.

15 De mens – zijn dagen zijn als het gras,
hij is als een bloem die bloeit op het veld
16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt;
de plek waar hij stond, kent hem niet meer.

17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen
18 van wie zich houdt aan zijn verbond
en naar zijn geboden leeft.

19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

21 Prijs de HEER, hemelse machten,
dienaren die doen wat hem behaagt.
22 Prijs de HEER, al zijn schepselen,
prijs hem, overal in zijn rijk.
Prijs de HEER, mijn ziel.

Lectio (wat valt op)
Ik denk dat deze psalm, samen met psalm 23 en 139, tot de bekendste en meest geliefde psalmen behoort. Hij wordt omsloten van het begin tot het einde door de oproep ‘Prijs de Aanwezige, mijn ziel.’ Andere vertalingen zeggen: loof, zegen of verheerlijk de Aanwezige. Het bijzondere is hier dat de ziel zichzelf oproept om dit te doen, om de Aanwezige in het zonnetje te zetten. Want door de Aanwezige te loven en te verheerlijken, treed je de ware werkelijkheid binnen. Zie je de wereld en leef je in de wereld zoals die ten diepste is. En die wereld is goed, omdat hij gestempeld wordt door het karakter van de Aanwezige. Schwüste vertaalt het prachtig: ‘vergeet nooit wat Hij voor je deed: die al je fouten vergeeft, die alles wat ziek in je is heelt, die je leven bevrijdt uit het graf, die je omkranst met goedheid en mededogen, die je volop laat groeien in geluk, zodat je weer jong en sterk wordt als een adelaar!’ Door alles heen klinkt ook wat Mozes hoorde toen hij op de berg Horeb was en de Aanwezige aan hem voorbij ging (Exodus 34:6-7). In het prijzen van deze Naam word je deze werkelijkheid ingetrokken en ga je leven zoals je bedoeld bent. Zoals Schwüste vers 8 vertaalt: ‘De Levende/Aanwezige leeft met je mee, is zorgzaam, geduldig en een en al goedheid.’

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Heel makkelijk loop je aan al het schone en mooie voorbij. Erbij stilstaan kan je weer bewust maken van de waarde en de betekenis ervan. Dat is waar deze psalm ons toe oproept. Om niet zomaar door te leven, om niet te vergeten wie de Aanwezige is. Om je daar steeds opnieuw weer in te verlustigen. Om je eigen ziel op te roepen de Aanwezige te verheerlijken, te prijzen. Dan weet je weer dat de schuld, het kwaad, de ziekte, het onrecht, de chaos door de aanwezigheid van de Aanwezige nooit het laatste woordt kan hebben. In Jezus is dat op een ultieme manier zichtbaar geworden. Zijn liefde heeft zelfs de macht van de dood overwonnen.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Prijs de Aanwezige, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden!

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser