Tekst voor vandaag Psalm 100

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 100 twee keer hardop.

Psalm 100

1 Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Lectio (wat valt op)
Na al de psalmen waarin bezongen is dat de Aanwezige koning is, eindigt die cyclus met dit loflied. Het is voor het dankoffer, of het lofoffer. Heel de aarde met alle mensen wordt opgeroepen om de Aanwezige te prijzen, om de Aanwezige met vreugde te dienen. Dat doe je omdat je ervaart dat de Aanwezige God is. Je leven wordt gestempeld door Zijn goedheid, Zijn altijd durende liefde en trouw (vs. 5). Dat is steeds opnieuw weer zichtbaar geworden in het volk dat Hij geschapen heeft en van levensvoedsel voorziet als een goede herder. Dat moet voortdurend erkend worden en ingezongen wanneer je het huis van God binnentreed.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
In deze psalm zie je zeven verschillende oproepen om te bidden. God verlangt ernaar dat we contact met Hem zoeken. Abraham Heschel zegt hierover: ‘De wortel van het gebed is niet de behoefte van de mens maar het verlangen van God. Er is iets dat veel groter is dan mijn verlangen om te bidden, en dat is Gods verlangen dat ik bid. Er is iets dat veel groter is dan mijn wil om te geloven, en dat is Gods wil dat ik geloof. Hoe onbelangrijk is mijn gebed te midden van de kosmische processen! Hoe lachwekkend is het bidden, tenzij het Gods wil is dat ik bid!’

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Laat mijn gebed voortdurend geïnspireerd worden door uw verlangen naar mij.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser