Tekst voor vandaag Psalm 97

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 97 twee keer hardop.

Psalm 97

1 De HEER is koning – laat de aarde juichen,
laat vreugde heersen van kust tot kust.
2 In wolk en duisternis is hij gehuld,
zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.
3 Vuur gaat voor hem uit,
rondom verterend wie tegen hem opstaan.

4 Zijn bliksems verlichten de wereld,
de aarde ziet het en beeft.
5 De bergen smelten als was voor de HEER,
voor de Heer van heel de aarde.

6 De hemel vertelt van zijn gerechtigheid,
alle volken aanschouwen zijn majesteit.
7 Beschaamd staan zij die beelden aanbidden
en zich beroemen op goden van niets.
Voor hem moeten alle goden zich buigen.

8 Sion hoort het en verheugt zich;
de steden van Juda juichen
om uw rechtspraak, HEER.
9 U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde,
boven alle goden hoog verheven.

10 U die de HEER bemint: haat het kwade.
Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn,
uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen.
11 Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige,
vreugde voor de oprechten van hart.
12 Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER,
en breng hulde aan zijn heilige naam.

Lectio (wat valt op)
Beter dan te vertalen met ‘De Aanwezige is koning’ kunt je het vertalen met ‘Eens zal de Aanwezige koning zijn’. Je kan ook zeggen: Hij is nu koning. Dat wil zeggen dat hij in het gebed, in het juichen, koning is. Hij verschijnt in verborgenheid (vs. 2a), maar Hij wordt zichtbaar in gerechtigheid en recht, die krijgen een vaste plaats (vs. 2b). Gods koningschap komt tot voltooiing als alles verslagen is wat tegen God is. Dan wordt met de meest krachtige natuurbeelden van bliksem en lava (vs. 4 en 5) verwezen naar de kracht en macht van zijn werking. En in het centrum van deze psalm wordt dan weer verwoord waar het bij de Aanwezige om gaat, om gerechtigheid (vs.6), dat er recht gedaan wordt (vs. 8). Dat maakt Hem hoger, groter, waardevoller, belangrijker dan alle andere goden op deze wereld (vs. 7 en 9).
Waar het om gaat is dat je je op Hem oriënteert. Niet als gebod, maar vanuit liefde voor wie Hij is en waar Hij voor staat (vs. 10). Haat voor het kwade geeft ook bescherming tegen het kwade. The Message geeft vers 11 weer prachtig weer: ‘Light-seeds are planted in the souls of Gods people. Joy-seeds are planted in good heart-soil.’/ Lichtzaden worden geplant in de zielen van Gods volk. Vreugde-zaden worden geplant in de grond van goede harten.’ Daarom heb je alle reden om blij te zijn.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wat mij in deze psalm weer opvalt en aanspreekt is dat het bij de Aanwezige om gerechtigheid draait. Die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarom is Hij hoog verheven boven alle die goden die iets anders centraal stellen. Daarom is Hij ook reden tot grote vreugde.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Dank U God dat U als de Aanwezige geen vaag idee bent op een grote afstand, maar dat U nabij bent in en met uw gerechtigheid.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser