Tekst voor vandaag Psalm 92

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 92 twee keer hardop.

Psalm 92

1 Een psalm, een lied voor de sabbat.

2 Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
3 in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,

4 bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
5 U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.

6 Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
7 Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:

8 dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

9 U, HEER, bent eeuwig verheven,
10 maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.

11 U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
12 Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.

13 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14 Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.

15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.

Lectio (wat valt op)
Deze psalm is een lied voor de sabbat. Veel uitleggers verbinden deze psalm met het goddelijk koningschap dat in Psalm 93-99 wordt bezongen. En psalm 100 is daarvan dan de afsluiting. Dan wordt de sabbat de tijd en plaats om je iedere week opnieuw het koningschap van God in te zingen en eigen te maken. Het eerste woord van deze psalm is ook het woord tov = goed. Dat is ook het weerkerende refrein van de scheppingsdagen in Genesis 1, ‘en zie het was goed, het was zeer goed’. Zo is ook de sabbat de tijd en de plaats om je dat iedere week opnieuw te binnen te brengen en eigen te maken. In deze psalm zie je ook dat een aantal keren in de tweede vershelft de verborgen binnenkant van het eerste vershelft aan het licht komt, lees bijvoorbeeld vers 5, 6, 7, 11 en 12 nog eens. Zo is ook de sabbat er om tot een verdieping en verinnerlijking van het leven te komen. Het hart van deze psalm vormt vers 8 en 9. Er is gerechtigheid en God heerst voor eeuwig. Dat is ook wat in de komende psalmen steeds opnieuw ingezongen wordt, om vanuit dat perspectief te leven. In het slot van de psalm wordt dit weer verinnerlijkt ‘mijn rots in wie geen onrecht is.’ Met krachtige beelden wordt dit besef versterkt. De wettelozen die als onkruid gedijen om te worden verdelgd voor altijd (vs. 8), tegenover de rechtvaardigen die groeien als een palm en een ceder, geplant in het huis van de Heer, vrucht dragen en fruitig en fris zijn in hun ouderdom (vs. 14-15). Ze weten en spreken uit dat de Aanwezige recht doet. Op dat besef loopt alles in deze psalm uit. Op dat besef kan zo een leven uitlopen.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
De sabbat, de zondag, gebruiken als een steeds weerkerend moment van inkeer en bezinning. Om niet ondergesneeuwd te raken in alles wat verkeerd gaat in de wereld, maar hoop te blijven houden. Het goede te blijven zien en daar dankbaar voor zijn. Om niet bij de oppervlakte te blijven stilstaan, maar de verdieping daarachter te zoeken. Dat is wat we iedere week opnieuw nodig hebben.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
God geef dat we niet ondergesneeuw raken in alles wat verkeerd gaat, maar iedere keer weer de rust vinden om ons op U te oriënteren.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser