Tekst voor vandaag Psalm 89: 20-53

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 89 twee keer hardop. Vandaag staan we stil bij vers 20-53

Psalm 89 vs. 20-53

20 Ooit hebt u in een visioen gesproken
tot uw getrouwen en gezegd:
‘Ik heb hulp geboden aan een held,
een jongen uit het volk verheven.
21 In David vond ik een dienaar,
ik zalfde hem met heilige olie.

22 Mijn hand geeft hem steun,
mijn arm maakt hem sterk,
23 geen vijand zal hem overvleugelen,
geen boosdoener hem bedwingen,
24 zijn belagers zal ik voor zijn ogen verslaan,
zijn haters vermorzelen.

25 Mijn trouw en mijn liefde vergezellen hem,
door mijn naam zal hij in aanzien stijgen.
26 Zijn linkerhand leg ik op de zee,
zijn rechterhand op de rivier.

27 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader,
mijn God, de rots die mij redt!”
28 Ik maak hem tot mijn eerstgeborene,
tot de hoogste van de koningen der aarde.

29 Mijn liefde zal hem altijd beschermen,
hecht is mijn verbond met hem.
30 Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand,
zijn troon zolang de hemel duurt.

31 Als zijn zonen zich afkeren van mijn wet,
niet leven naar mijn voorschriften,
32 mijn wetten schenden,
mijn bevelen niet opvolgen,
33 dan zal ik hen tuchtigen voor hun misdaden,
hun zonden bestraffen met slagen.

34 Maar mijn liefde zal ik hem niet afnemen,
mijn trouw aan hem niet breken,
35 ik zal mijn verbond niet schenden,
mijn woorden niet herroepen.
36 Eens heb ik dat bij mijn heiligheid gezworen,
nooit breek ik mijn woord aan David.

37 Zijn dynastie zal altijd voortleven,
zijn troon voor mij staan als de zon,
38 als de maan die standhoudt voor eeuwig,
trouwe getuige aan de hemel.’ sela

39 Toch hebt u hem verstoten en verworpen,
uw toorn over uw gezalfde uitgestort,
40 het verbond met uw dienaar versmaad,
zijn kroon vertrapt en ontwijd.

41 U hebt de wallen van zijn stad gesloopt,
al zijn vestingen afgebroken,
42 voorbijgangers beroofden hem,
naburige volken bespotten hem.

43 U gaf zijn tegenstanders de overhand,
zijn vijanden verheugden zich,
44 u beroofde zijn zwaard van zijn scherpte,
u hield hem niet staande in de strijd.

45 U hebt zijn glans gedoofd,
zijn troon omver geworpen,
46 de dagen van zijn jeugd verkort,
hem met schande overdekt. sela

47 Hoe lang nog, HEER? Bent u voor altijd verborgen,
blijft het vuur van uw woede branden?
48 Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan,
de nietige mens, door u geschapen.
49 Leeft er iemand die de dood niet zal zien,
die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? sela

50 Waar is uw liefde van vroeger, Heer,
hebt u David geen trouw gezworen?
51 Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot,
dat ik lijd onder de hoon van vele volken.
52 Uw vijanden, HEER, bespotten mij,
spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat.

53 Geprezen zij de HEER in eeuwigheid.
Amen, amen.

Lectio (wat valt op)
In het tweede deel van deze psalm komt een enorme geloofscrisis aan het licht. De Aanwezige had een onvoorwaardelijke belofte aan David en zijn nageslacht gedaan. In vs. 36b-37a wordt die aangehaald: Nooit breek ik mijn woord aan David. Zijn dynastie zal altijd voortbestaan. En dan de schok in vers 39: Toch hebt U hem verstoten en verworpen. Een grotere geloofscrisis is nauwelijks denkbaar. Kunnen we niet meer vertrouwen op de volstrekt betrouwbare? Vandaar de schreeuw in vers 47: Hoelang nog, Aanwezige? Bent U voor altijd verborgen, blijft het vuur van uw woede branden? Wat heeft mijn leven, wat heeft het leven, dan nog voor zin en betekenis (vs. 48a)?
In vs. 48b staat letterlijk: tot wat voor waanzin heb je de mensen geschapen? Schwüste vertaalt het met: Was je niet goed wijs toen je mensenkinderen schiep? Geen mens ontkomt aan de dood, ieder zal dat meemaken. Maar juist daarom hebben we nu die liefde en trouw van U nodig. Anders gaan we niet alleen dood, maar stelt het leven ook niets meer voor (vs. 49-50). En vergeet niet, wij uw dienaren worden zo bespot, maar uw Naam gaat er zo ook aan!

En dan eindigt het derde boek van de Psalmen toch weer met een lofprijzing. Prachtig weergegeven door Schwüste: De Aanwezige is goed, altijd. Laat het zo zijn! Laat het zo zijn!

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wie heeft het ooit in zijn hoofd gehaald om in zijn gebed tegen God te zeggen: Was je niet goed wijs toen je de mensen schiep? Hoeveel mensen hebben hun geloof aan de wilgen gehangen, toen ze tegen geloofsvragen opliepen waar ze niet uitkwamen en die alles aan het wankelen brachten? In deze psalm is geen oplossing te vinden. Maar de communicatie en de relatie wordt niet verbroken. Ook al snap je God niet. Spreek hem aan op zijn eigen identiteit. Waar blijf U nu met uw goedheid, met uw liefde, met uw trouw? In het God erop aanspreken blijft het staan, en blijft de hoop en de verwachting erop levend. Het kan eeuwen duren. Maar het zal vervuld worden. Eeuwen later, bij de komst van Jezus wordt op al deze beloften terug gegrepen. En dan blijken deze beloften op een ongeëvenaarde en onverwachte manier tot vervulling te komen. In Zijn kruis en opstanding komen de liefde en trouw van de Aanwezige tot hun bestemming en voltooiing.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige geef ons de moed om onze vragen niet in te slikken, maar de relatie met U ook nooit te verbreken.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser