Tekst voor vandaag Psalm 89: 1-19

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 89 twee keer hardop. Vandaag staan we stil bij de eerste 19 verzen.

Psalm 89

1 Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.

2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

6 HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw.
7 Want wie daar boven kan de HEER evenaren,
wie van de goden zich meten met de HEER,
8 met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,
gevreesd bij allen die hem omringen?

9 HEER, God van de hemelse machten,
HEER, wie is zo sterk als u?
Trouw omhult u als een mantel.
10 U heerst over de hoog rijzende zee –
verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust.
11 U hebt Rahab verpletterd en doorboord,
met krachtige arm uw vijanden verstrooid.

12 Van u is de hemel, van u ook de aarde,
de wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond,
13 het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen,
Tabor en Hermon bejubelen uw naam.

14 Uw arm verricht heldendaden,
krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm,
15 uw troon rust op recht en gerechtigheid,
liefde en waarheid staan in uw dienst.

16 Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt
en leeft, HEER, in het licht van uw gelaat.
17 Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag,
door uw gerechtigheid richten zij zich op.

18 U bent de glans van onze kracht,
door uw gunst verhoogt u ons aanzien.
19 Aan de HEER danken wij ons schild,
aan de Heilige van Israël onze koning.

Lectio (wat valt op)
Psalm 89 komt op vanuit dezelfde diepte als psalm 88. Maar waar psalm 88 met een half vers opent over ‘de God van de bevrijding’, beslaat dat in Psalm 89 meer dan de helft van de psalm om uiteindelijk in vers 47 uit te komen bij de vraag: ‘Hoelang nog Aanwezige? Bent U voor altijd verborgen, blijft het vuur van uw woede branden?’ Maar eerst alle nadruk die gelegd wordt in de positieve opening. De Aanwezige die zich in zijn schepping en in zijn koningschap (ook via de lijn van David) bekend maakt aan en verbindt met zijn volk. Zoals de Schepper hemel en aarde ontworstelt aan de zinloosheid van de chaos (vs. 10-13), zo ontrukt de Aanwezige die Koning is, zijn volk aan machtige tegenstanders (vs. 17-19). De aanwezigheid van God creëert een sfeer van liefde en trouw. In die liefde en trouw is God van geslacht op geslacht aanwezig (vs.3). Dit legt de basis voor het persoonlijke en voor het maatschappelijke leven. Het fundament voor dit alles is te vinden in de hemelse geestelijke werkelijkheid, de concretisering vindt plaats op de aarde. De hemelse eigenschappen van rechtvaardigheid en recht, goedheid en vertrouwen (vs. 15) kleuren, vormen en verwerkelijken zjin creatieve activiteit ten aanzien van de werkelijkheid waarin wij op aarde leven. Liefde en trouw gaan aan Hem vooraf, wanneer je die ziet, volgt Gods gelaat (vs. 15b). Wanneer mensen zich laten inspireren door recht, liefde en trouw wordt daarin iets zichtbaar van het Koninkrijk van God. ‘Weerloos maar onweerstaanbaar: voor de gelovige die geen haast heeft’. (Nico Tromp, Woorden die wegen wijzen).

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wat moeilijk is kan je heel makkelijk helemaal in beslag nemen en alle aandacht vragen. Deze psalm zet ons op een ander spoor. Het richt allereerst onze aandacht op de geestelijke macht en kracht van de Aanwezige, op zijn liefde, trouw en gerechtigheid. Pas tegen die hemelse achtergrond, die zijn afstraling heeft op de aarde, laat zij het duister oplichten.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige help ons om ons eerst op Uw gelaat te richten, voor wij het kwaad in het gezicht kijken.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser