Tekst voor vandaag Psalm 87

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 87 twee keer hardop.

Psalm 87

1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.

Boven alle steden van Jakob
heeft de HEER de poorten van Sion lief,
zijn vesting op de heilige bergen. 2 [1–2]
3 Van u wordt met lof gesproken,
stad van God. sela

4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen.
Filistea, Tyrus en Nubië
zijn alle hier geboren.’
5 Met recht kan men van Sion zeggen:
‘Welk volk ook, het is hier geboren,
de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER:
‘Dit volk is hier geboren.’ sela
7 En dansend zingen zij:
‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

Lectio (wat valt op)
Je moet het maar durven zeggen, als klein stadstaadje tussen alle wereldmachten. Dat het draait om jou. Toch proef ik hier geen hoogmoed in. Misschien wel juist het tegenovergestelde. In het kleine schuilt iets groots. Gerard Schüste geeft de start van deze psalm als volgt weer: Gegrondvest door Hem op hemelse hoogte. Het is de plaats die Aanwezige lief heeft, waar Hij zijn thuis heeft. Bron van leven, bron van de wereld. En zo ontvangt ieder daar zijn geboorterecht in Sion. Het wordt gezegd van de grootste vijanden van Israel. Rachab, een oermonster dat symbool staat voor Egypte, en Babel. Maar ook de kleine stadstaadjes. Het gaat om mens voor mens. Ieder indivu en zo ook alle volken vinden hun oorsprong in de Aanwezige. Zo worden alle grenzen tussen mensen geslecht. We zijn allemaal broeders en zusters van elkaar. Er is verbondenheid, er is zang en dans. Ieder vindt de bron van leven in de liefde van de Aanwezige.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Op dit moment dat ik dit schrijf, eind juni, speelt over heel de wereld ‘black lifes matters’. Het wordt herkend dat er altijd toch mensen uitliggen, terzijde geschoven. Maar God gaat heel de wereld aan. Ieder heeft Hij op het oog. Ieder is van waarde. Ieder kan zo zijn bron van leven bij Hem vinden. Als er iets is wat Jezus heeft voorgeleefd en tot stand gebracht, dan is dat dat. Laten we zo ook steeds naar elkaar kijken.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, wanneer we leven uit en in de aanwezigheid van uw liefde, dan is dat de oorsprong van al onze bronnen van leven.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser