Tekst voor vandaag Psalm 85

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 85 twee keer hardop.

Psalm 85

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2 U bent uw land genadig geweest, HEER,
u keerde het lot van Jakob ten goede,
3 nam de schuld van uw volk weg
en bedekte al zijn zonden. sela
4 U bedwong uw woede
en wendde u af van uw brandende toorn.

5 God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.
6 Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,
verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

7 Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.
8 Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.

9 Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
11 trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
12 uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

13 De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
14 Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.

Lectio (wat valt op)
Deze psalm opent met ‘U bent uw land genadig geweest’, de Aanwezige heeft plezier in zijn volk. Wanneer dit de grondtoon is, dan kan datgene wat verkeerd is gegaan ook geen blijvende plek houden in de ervaring van mensen. Steeds opnieuw wordt het verlangen uitgesproken dat God zich afwendt van toorn, omkeert, terugkeert. Dat is de weg waarin het leven terugkeert (vs. 7a), waarin vreugde in de Aanwezige alles doortrekt.
Dat is wat deze psalmist ook persoonlijk verlangt te horen van God.

Waar geleefd wordt in een sfeer van eerbied en respect voor de Aanwezige wordt zijn bevrijding ervaren (vs. 10a). Het doel van alles is dat de heerlijkheid van God in het land woont. En dat wordt in het vervolg dan op een bijzondere manier zichtbaar en ervaarbaar. Abstracte begrippen worden voorgesteld als wezens van vlees en bloed.
Vers 11 gaat over liefde/trouw en iets wat echt/betrouwbaar/waar is, waar je van opaan kunt. Die twee ontmoeten elkaar. En gerechtigheid en vrede/welzijn kussen elkaar. Zo groeien hemel en aarde naar elkaar toe (vs. 12-13).
De gerechtigheid gaat aan God vooraf (vs. 14a). Waar je gerechtigheid ziet opbloeien, volgt Gods aanwezigheid. En letterlijk staat er dan: ‘En Hij zal leggen de weg van zijn hart op zijn schreden.’ Hij is er dus met zijn hart weer helemaal bij. Alles is één harmonieuse eenheid geworden.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wat mij in deze psalm opvalt is hoe nabij God komt wanneer we Hem als geest opvatten, als de sfeer waarin we mogen leven. De bron ligt in vertrouwen en respect. Dat geeft heerlijkheid, dat geeft glorie, dat geeft gewicht aan alles. Daarin komt Hij ons nabij. En in die sfeer bloeien ook goedheid, trouw, gerechtigheid en vrede op.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Liefdevolle God, met U zal nooit het kwade de overhand krijgen. Uw nabijheid geeft altijd hoop voor de toekomst.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser