Tekst voor vandaag Psalm 84

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 84 twee keer hardop.

Psalm 84

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

10 God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

12 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
13 HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Lectio (wat valt op)
De woning van de Aanwezige is de plaats waar aarde en hemel elkaar raken. Het is een plaats vol van leven en liefde, waar je het ultieme leven ervaart. Het gaat hier om de innerlijke kant van de gemeenschap met God en alles waar Hij voor staat. Daarbij is God niet zozeer aan een plaats gebonden, als wel aan personen. De voorhoven zijn niet de voorhoven van de tempel, maar de voorhoven van het eeuwige leven. Ze zijn een soort corridor naar de wereld die komen zal, de wereld zoals die bedoeld is. Heel deze psalm trekt ons mee in dit verlangen, dit smachten, dit schreeuwen om de levende God. Het is een verlangen naar duurzame verbondenheid, naar gemeenschap, naar intimiteit met de Aanwezige, de God waar alle macht en kracht vandaan komt, zijn Koning en zijn God. Dubbel gelukkig worden ze geprezen die hun kracht tot leven vinden bij deze God.
‘Met in hun hart de wegen naar U.’ Letterlijk staat daar: ‘De aangelegde weg, de levensweg naar U is in hun hart.’ Het wordt ook wel vertaald als: ‘Met in hun hart de pelgrimsweg naar U.’ Het is dus een weg die je aangelegd hebt met vaste rituelen en gebeden. Een levensweg die geplaveid is met normen en waarden. Een weg die steeds dieper je leven en je karakter vormt om zo die eenheid met de Aanwezige te ervaren. Die innerlijke verbondenheid heeft in zich de kracht om een dor land tot een oase om te vormen. Juist die moeite vormt hen en maakt hen krachtiger om nog dichter bij God te komen. Je beseft dat je van en uit de kracht van God moet leven.
Je schild zijn de verdiensten van je voorvaderen, die beschermen je nog steeds. Je kan op hun traditie voortbouwen. En zo besef je diep dat 1000 dagen zonder deze God niet opweegt tegen één dag met deze God. Zelfs maar een blik op dit leven werpen is al beter dan al het andere. De reden is dat de Aanwezige je levenslicht geeft en je beschermt tegen gevaar dat je ziel kan raken. De goedheid van God geeft glorie, heerlijkheid, gewicht, body aan je leven. Wees mens uit één stuk en weet je gezien en gehoord door de Aanwezige. Dat maakt je gelukkig.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Het verlangen naar verbondenheid met de Aanwezige maakt dat je op pelgrimage gaat naar Hem. Je zoekt contact, je wilt je gezien en gehoord weten. Je weet dat bij Hem het echte en ultieme leven te vinden is. Waar het om gaat is dat in je hart die wegen uitgebeiteld zijn. Huib Oosterhuis dichtte dit bij Psalm 84:
dat Huis van jou
waar alles welkom is, waar alles woont –
de mussen mogen mee aan tafel
de zwaluw vlecht haar nest onder de goot
ik ben een van haar jongen.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Liefdevolle Aanwezige, niets anders verlang ik dan in jw schaduw te rusten.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser