Tekst voor vandaag Psalm 83

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 83 twee keer hardop.

Psalm 83

1 Een lied, een psalm van Asaf.

2 God, houd u niet stil,
zwijg niet, God, zie niet onbewogen toe,
3 uw vijanden roeren zich,
trots heffen uw haters het hoofd.

4 Tegen uw volk smeden zij een complot,
ze spannen tegen uw lieveling samen,
5 en zeggen: ‘Kom, wij verdelgen dit volk,
Israëls naam zal nooit meer worden genoemd.’

6 Zij hebben samen plannen gesmeed
en zich tegen u verenigd:
7 de tenten van Edom en de Ismaëlieten,
Moab en de zonen van Hagar,

8 Gebal en Ammon en Amalek,
Filistea en de bewoners van Tyrus.
9 Zelfs Assyrië heeft zich aangesloten
en de hand gereikt aan de zonen van Lot. sela

10 Doe met hen als met Midjan,
als met Sisera en Jabin in het Kisondal,
11 die bij Endor werden vernietigd
en als mest op het land bleven liggen.

12 Behandel hun vorsten als Oreb en Zeëb,
hun leiders als Zebach en Salmunna,
13 die zeiden: ‘Wij bezetten het land
waar God zijn woning heeft.’

14 Mijn God, maak hen tot distelpluis,
tot kaf dat verwaait in de wind.
15 Zo snel als vuur het bos verbrandt,
als vlammen de bergen verschroeien,
16 laat zo uw storm hen voortjagen,
uw wervelwind hen verwarren.

17 Overdek hen met schande,
dan zullen zij vragen naar uw naam, HEER.
18 Laat hen beschaamd staan, in verwarring raken
en eerloos verloren gaan, voorgoed.
19 Dan zullen zij weten dat uw naam HEER is,
dat u alleen de Allerhoogste bent op aarde.

Lectio (wat valt op)
In deze psalm gaat het niet om zijn eigen lot, maar om de Naam van God. Hij voelt zich enorm in het nauw gedreven. Maar voortdurend kijkt hij naar zichzelf als behorend tot het volk van God, het zijn Gods vijanden, het zijn Zijn haters, ze hebben zich tegen God verenigd. En dan wordt alle tegenstand en alle weerstand op één grote hoop gegooid, heel de geschiedenis wordt erbij gehaald, Amalek, de aartsvijand wordt genoemd, en als alles bedrijgende macht Assyrie. Er wordt moed geput uit verhalen van hoop, verhalen van een ver verleden waaruit de macht van God bleek. En met krachtige en prachtige beelden van distelpluis, vuur en storm wordt voelbaar en ervaarbaar wat God kan en zal gaan doen. Alles in deze psalm loopt uit op het erkennen van de Naam van God, de Aanwezige. Dat niet de macht van de vernietigers het laatste en hoogste woord heeft, maar dat zal blijken dat de Aanwezige de Allerhoogste op aarde is.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ook in onze tijd zien we heel wat machten strijden tegen het Koninkrijk van God: consumentisme, individualisme, nationalisme, egoïsme, secularisatie, enz.. We merken allemaal dat de kerken het in Nederland moeilijk hebben. Deze psalm zet ons op het spoor om dat vooral ook te zien als iets dat God raakt en alles waar Hij voor staat. Hij komt zo niet tot zijn bestemming, tot zijn recht. En zo ook de mensen niet. Wanneer je de Aanwezige de Allerhoogste laat zijn, dan staat niets meer absoluut, maar krijgt alles zijn eigen geordende plaats.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
God laat ons niet teleurgesteld zijn over de teruggang van de kerk, maar laat het ons veel meer raken dat U niet meer tot uw recht komt en zo ook de mensen niet.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser