Tekst voor vandaag Psalm 82

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 82 twee keer hardop.

Psalm 82

1 Een psalm van Asaf.

God staat op in de hemelse raad,
hij spreekt recht in de kring van de goden:
2 ‘Hoe lang nog oordeelt u onrechtvaardig
en kiest u partij voor wie kwaad doen? sela

3 Doe recht aan weerlozen en wezen,
kom op voor verdrukten en zwakken,
4 bevrijd wie weerloos zijn en arm,
red hen uit de greep van wie kwaad wil.

5 U toont geen inzicht, geen begrip,
en doolt in duisternis rond,
de aarde wankelt op haar grondvesten.
6 Ooit heb ik gezegd: “U bent goden,
zonen van de Allerhoogste, allemaal.”

7 Toch zult u sterven als mensen,
ten val komen als aardse vorsten.’
8 Verhef u, God, spreek recht op aarde,
alle volken behoren u toe.

Lectio (wat valt op)
Deze psalm neemt ons mee in een kijkje achter de schermen van wie het echt voor het zeggen heeft, van waar het echt om gaat. ‘God staat op in de hemelse raad.’ In de hemel, in de geestelijke wereld, is er niet alleen het goede. Waar je recht verwacht heerst onrecht, waar je op het goede rekent wordt voor het kwade gekozen. Er wordt geen recht gedaan aan weerlozen en wezen. Er wordt niet opgekomen voor verdrukten en zwakken. The Message geeft vers 5 als volgt weer: ‘Ignorant judges! Head-in-the-sand judges! They haven’t a clue to what’s going on. And now everything’s falling apart, the world’s coming unglued.’
‭ ‘Onwetende rechters! Kop in het zand juryleden! Jullie hebben geen idee wat er aan de hand is. En nu valt alles in stukken uit elkaar, de wereld is niet meer aan elkaar vast gelijmd.’ Het is misschien nog wel goed begonnen, maar toen iedere god voor zichzelf ging spreken, zichzelf verabsoluteerde, geen oog meer had voor de andere goden, en boven alles zich niet meer door de liefde liet beheersen in haar oordelen, toen verloren ze het overzicht en het inzicht. Ze verloren hun autoriteit en gezag, en gingen als sterfelijke mensen ten onder. Wat ze deden had geen eeuwigheidswaarde meer. Er is er maar Eén die dat kan doen, dat is degene die in de Bijbel gekend wordt als de Aanwezige. Hij komt op voor de zwakke. Hij doet recht voor alle volken op aarde, niemand uitgezonderd.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik moet bij deze psalm denken aan een gedicht van Gerard Reve:
ROEPING
Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,
en eten voert,
zal nooit haar naam vermeld zien.
Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij
vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,
ziet ‘s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.
Toch goed dat er een God is.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
God, er is zoveel onrecht op deze aarde, ook in Nederland, dat er over mensen heen gelopen wordt, dat hen niet recht gedaan wordt, sta op God en doe recht aan mensen. Dat niet de tijdgeest of valse principes het winnen, maar U.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser