Tekst voor vandaag Psalm 81 deel 2

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 81 twee keer hardop.

Psalm 81

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf.

2 Jubel voor God, onze sterkte,
juich voor de God van Jakob,
3 zing een lied en sla de tamboerijn,
speel op de harp en de lieflijke lier,
4 blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag,

5 want dat is een opdracht aan Israël,
een voorschrift van Jakobs God.
6 Daartoe verplichtte hij Jozef,
toen hij optrok tegen Egypte.

Onvermoede woorden hoor ik zeggen:
7 ‘Ik nam de last van je schouder,
je hand raakte geen draagkorf meer aan.
8 Riep je om hulp, ik redde uit de nood
en gaf antwoord uit het duister van de donder.
Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: sela

9 “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen,
Israël, luister naar mij.
10 Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god,
11 ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”

12 Maar mijn volk luisterde niet,
Israël wilde niet van mij weten.
13 Toen liet ik hen begaan,
koppig volgden zij hun eigen inzicht.

14 Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.
15 Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen,
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers.

16 Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk,
dat zou voor altijd hun lot zijn.
17 Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe –
ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.’

Lectio (wat valt op)
Geloof heeft met veel meer dan met je hoofd te maken. Het gaat om heel je lichaam, met alle gevoelens en emoties die daarbij horen. Er is een professor die het Hebreeuwse woord dat meestal met ‘kennen’ vertaald wordt, steevast met ‘voelen’ vertaald. En ik kan dat wel aanvoelen. Kennen in de Bijbel is relationeel kennen en dat heeft met je laten raken te maken, met je gevoel. En als er iets is dat je gevoel kan aanspreken, dan is dat muziek. Zo word je hart geraakt. Daar wordt in het begin van deze Psalm de nadruk op gelegd. Muziek maken met alle mogelijke stijlen en instrumenten, als het duister is bij nieuwe maan en als het licht schijnt in de nacht bij volle maan (vs.2-4). Het is zelfs een voorschrift, een opdracht van de God van Jacob (vs.5). Door muziek wordt onze geest met Zijn geest verbonden, raken we enthousiast, is letterlijk in-God. Je hoort onvermoede woorden (vs.6), taal die je niet kende (vert. Naardense Bijbel), of, zoals onze professor vertaalt, je leert de Naam kennen op een wijze zoals je nog nooit gevoeld hebt. God spreekt je persoonlijk aan: door Mij ben je bevrijd uit de slavernij van Egypte, Ik hielp je als je riep, en redde je uit de nood, Ik gaf antwoord en stelde je op de proef (vs. 7-8). Je kan hierover zingen, en dat is al veel gedaan, maar het nieuwe, die onvermoede woorden, moeten nog komen. Die gaan we ontdekken in het vervolg van deze Psalm. God als de Aanwezige leren kennen/voelen, betekent ook Hem steeds beter leren kennen en steeds opnieuw verbaasd zijn wie Hij voor je wilt zijn en hoe Hij contact met je blijft zoeken.

Het meest bijzondere woord uit het tweede gedeelte van deze Psalm is het woordje ‘Och’ uit vers 14. God die smeekt dat zijn volk naar Hem luistert. Waarom? Omdat zo makkelijk iets of iemand anders dan de vrijheid gevende Aanwezige de belangrijkste voor je wordt. De pracht die je kan zien, de kracht, de sociale druk, die van vreemde anderen uitgaat (vs. 10) verblinden dan je ogen en verstoppen je oren voor degene die echt vrijheid en levensvervulling geeft (vs. 11). Je hoort het roepen in de stilte niet meer en je verlangen verdwijnt (vs. 12). Je wordt overgelaten aan je eigen lot, los van de Aanwezige (vs. 13). Maar dan dat bijzondere woordje ‘Ach’. De Geest van het universum bestaat niet uit kille wetten, maar uit een kloppend hart. Het raakt Hem als mensen de spirituele band met de Aanwezige loslaten. De kern van deze wereld wordt niet bestuurd door kille zakelijke relaties, maar door een persoonlijke intieme verbondenheid. Steeds wordt er hier gesproken over ‘mijn’ volk. ‘Oh, dear people, will you listen to me now? Israel will you follow my map?’ Dan ontdek je weer dat die vijanden van God, de afgoden, niets voorstellen. En jij niet hen moet dienen, maar dat zij jou moeten dienen (vs. 16). Wanneer je zo weer verbonden raakt met deze passie van de Aanwezige dan: ‘You’ll feast on my fresh-baked bread spread with butter and rock-pure honey.’ (Vs. 17) Zo zijn er weer steeds nieuwe redenen om te zingen, te jubelen en te juichen.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Hoe goed is het om te leven in een universum waar persoonlijk naar je gekeken wordt, waar je geliefd bent, waar er een uiterste betrokkenheid op je is. Heb je ooit beseft dat de Aanwezige het woordje ‘ach’ gebruikt, wanneer Hij ziet dat het mis dreigt te gaan met jou?

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, dank U dat uw Woord mij zet op onvoorziene gedachten en wegen. Dank U dat U zo persoonlijk op mij betrokken bent.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser