Tekst voor vandaag Psalm 81

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 81 twee keer hardop.

Psalm 81

1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Van Asaf.

2 Jubel voor God, onze sterkte,
juich voor de God van Jakob,
3 zing een lied en sla de tamboerijn,
speel op de harp en de lieflijke lier,
4 blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag,

5 want dat is een opdracht aan Israël,
een voorschrift van Jakobs God.
6 Daartoe verplichtte hij Jozef,
toen hij optrok tegen Egypte.

Onvermoede woorden hoor ik zeggen:
7 ‘Ik nam de last van je schouder,
je hand raakte geen draagkorf meer aan.
8 Riep je om hulp, ik redde uit de nood
en gaf antwoord uit het duister van de donder.
Ik stelde je op de proef bij het water van Meriba: sela

9 “Hoor, mijn volk, ik moet je vermanen,
Israël, luister naar mij.
10 Laat geen andere god bij je toe,
buig je niet voor een vreemde god,
11 ik ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte –
open wijd je mond, ik zal hem vullen.”

12 Maar mijn volk luisterde niet,
Israël wilde niet van mij weten.
13 Toen liet ik hen begaan,
koppig volgden zij hun eigen inzicht.

14 Ach, wilde mijn volk maar horen,
wilde Israël mijn wegen maar volgen.
15 Spoedig zou ik zijn vijanden vernederen,
zou mijn hand zich keren tegen zijn belagers.

16 Wie de HEER haten, zouden kruipen voor zijn volk,
dat zou voor altijd hun lot zijn.
17 Maar Israël zou hij voeden met de edelste tarwe –
ja, jou zou ik spijzigen met honing uit de rots.’

Lectio (wat valt op)
God de hoogste lof toebrengen hoort er helemaal bij. Tijdens de feestdagen klinkt er muziek op allerlei instrumenten. Zo gaat het er aan toe, zo is dat geregeld. Het is een instelling van God. Het vindt zijn bron en oorsprong in de grote daden van God. Wat Hij tot stand gebracht heeft in de Exodus, in kruis en opstanding van Jezus. En ineens breekt in dat feest, tijdens die viering een nieuw besef door. ‘Onvermoede woorden hoorde ik zeggen!’ Kees Waaijman zegt hierover: ‘Hier openbaart zich de Naam op een wijze ‘zo nooit gevoeld’ (v.6c), want Hij sméékt! Smekend vraagt Hij zijn volk te luisteren naar zijn stem (v.9-11). Zijn enige pleigrond is: ‘Ik Wezer je Machtige, die je stijgen liet uit Egypte. Wijd je mond, Ik zal hem vullen.’ (V.11)’ En even later staat het nog een keer ‘Ach, wilde mijn volk maar horen.’ Op zo’n smekende verlangende manier was die stem nog nooit ervaren. Het is een hartverscheurende oproep om niets anders macht over je te laten krijgen dan deze Aanwezige. Hij is de enige die leven in overvloed kan geven, die tegenstand kan neerdrukken en je kan voeden met de edelste tarwe en honing uit de rots.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Soms kan je tijdens een viering, of tijdens het zingen van een lied ineens heel diep geraakt worden door iets. Een nieuw zicht op wie God is als de grond van je bestaan. In deze psalm gaan de ogen open voor het verlangen van God dat naar ons uit gaat. Hij wil met zijn goedheid, met zijn liefde, met zijn gerechtigheid in ons komen wonen.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige, open mij zo voor U, dat ik besef dat ik niet alleen naar U kijk, maar dat U ook naar mij kijkt met een verlangen om met uw Geest in mij te komen wonen.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser