Tekst voor vandaag Psalm 79

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 79 twee keer hardop.

Psalm 79

1 Een psalm van Asaf.

God, vreemde volken hebben uw land bezet,
uw heilige tempel geschonden
en Jeruzalem in puin veranderd.
2 De lijken van uw dienaren lieten zij liggen
als aas voor de vogels van de hemel,
het vlees van uw getrouwen als voedsel
voor de wilde dieren op aarde.

3 Hun bloed werd als water vergoten
rond Jeruzalem – en niemand die hen begroef.
4 Gehoond worden wij door onze naburen,
beschimpt en bespot door de volken rondom.

5 Hoe lang nog, HEER! Bent u voor eeuwig verbolgen?
Hoe lang blijft uw woede branden?
6 Stort uw toorn uit over de volken die u niet kennen,
over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen,
7 want zij hebben Jakob verslonden
en zijn woonplaats verwoest.

8 Reken ons de zonden van vroeger niet aan,
toon erbarmen en haast u, want onze ellende is groot,
9 help ons, God, bevrijd ons, tot eer van uw roemrijke naam,
red ons en bedek onze zonden, omwille van uw naam.

10 Waarom mogen de volken zeggen: ‘Waar is nu hun God?’
Laat de volken weten, laat ons het zien,
dat het bloed van uw dienaren wordt gewroken.
11 Laat het zuchten van uw geknechte volk u bereiken,
machtig is uw arm: houd in leven wie ten dode zijn gedoemd.

12 Straf de volken rondom ons zevenvoudig
voor de smaad die zij u hebben aangedaan, Heer!
13 Wij zijn uw volk, de kudde die u hoedt,
wij zullen u prijzen tot in eeuwigheid,
van geslacht op geslacht verhalen van uw roem.

Lectio (wat valt op)
Psalm 78 loopt uit op dat God zijn heiligdom in Sion bouwt en daar vastzet voor eeuwig. Maar in Psalm 79 loopt het direct al weer spaak. De psalmist windt er geen doekjes om. God wordt rechtstreeks aangesproken. Het gaat om zijn land, het gaat om zijn tempel, het gaat om zijn dienaren, het gaat om zijn getrouwen. Zijn tempel is geschonden, is onrein gemaakt. Het is als water en vuur. Het is als een vlag die verbrand wordt voor de ogen van een nationalist, als je vroouw die verkracht wordt voor je ogen, als een geleerde die zijn bibliotheek ziet verbranden. Maar wat doe je zelf, wat gebeurt er met je wanneer je God hierop aanspreekt, op de verontreiniging van zijn tempel? Dan verbind je je met een werkelijkheid die veel groter is dan jezelf, en je benoemt tot in zijn diepste kern wat daar helemaal mis gaat. Dat overstijgt verre je eigen belang. Het gaat om Gods belang. Dat is wat je raakt en dat is wat je zo terug op het bord van God legt. Zijn gerechtigheid, zijn trouw, zijn erbarmen, zijn bevrijding, waar zijn die, waar worden die nu zichtbaar? Er is een intens verlangen dat zijn Naam weer zichtbaar wordt. ‘Hoe lang nog, Aanwezige! Bent U voor eeuwig verbolgen?’ (vs. 5). En ook in vers 9 wordt twee keer de Naam van God aangeroepen om te bevrijden en te redden. Hier is geen contact met een stoïsche onbewogen God, maar met een God vol met compassie. Wreek het kwaad en laat uw liefde overwinnen. In heel deze psalm draait het niet om wat hen is overkomen, maar om wat God daarin is aangedaan. ‘Straf de volken zevenvoudig voor de smaad die ze U! hebben aangedaan.’ (vs.12). Waar het meest heilige geschaad wordt is er een roep om een volkomen, een zevenvoudige, rechtzetting. Met het Nieuwe Testament in mijn achterhoofd lees ik nu deze psalm als een strijd tegen de kwade geesten in de hemelsferen ( Efeze 6:12). Het gaat erom dat de Aanwezige in die geestelijke werkelijkheid alles weer recht zet. Eindigde Psalm 78 nog met David die het volk als een herder leidde, hier is het de Aanwezige die zijn volk hoedt. Dat diepe besef is er. Die grondtoon draagt hun leven. Daarom zullen ze ook van geslacht op geslacht in verhalen door geven wie Hij is en wat Hij doet.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wanneer er in het geestelijk leven allerlei lijken uit de kast komen, aspecten van het geloof die meer dood dan levend zijn, wanneer dat aan het licht komt door de spiegel die heidenen ons voorhouden, laten we ons zicht dan niet verblinden door die lijken. Laten onze ogen weer opengaan voor de God die daarin en daarachter schuil gaat. Laten we erkennen dat we zelf de diepte niet meer zagen achter de oppervlakte. Laten we onze tekortkomingen en onze schuld benoemen, om zo weer verbonden te raken met Gods werkelijkheid achter deze wereld. Om het heilige weer te herkennen in en achter al het profane.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
God, ook wij leven in een tijd waarin de tempel geschonden is. Breng ons weer bij U. Kom in ons midden. Laat ons leven alleen om U draaien en om niets en niemand anders.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser