Tekst voor vandaag Psalm 78 vs. 40-72

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij. 

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen. 

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt. 
 
Lezing
We lezen vandaag Psalm 78 twee keer hardop. Vandaag staan we stil bij de verzen 40-72.

Psalm 78

1 Een kunstig lied van Asaf.

Luister, mijn volk, naar wat ik leer,
hoor de woorden uit mijn mond.
2 Ik open mijn mond voor een wijze les,
spreek uit wat sinds lang verborgen is.
3 Wij hebben het gehoord, wij weten het,
onze ouders hebben het ons verteld.

4 Wij willen het onze kinderen niet onthouden,
wij zullen aan het komend geslacht vertellen
van de roemrijke, krachtige daden van de HEER,
van de wonderen die hij heeft gedaan.

5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob
en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht
die aan hun kinderen te leren.
6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten,
en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.

7 Dan zouden zij op God vertrouwen,
Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden.
8 Dan zouden zij niet worden als hun voorouders,
een onwillig en opstandig geslacht,
onstandvastig van hart en geest,
een geslacht dat God ontrouw was.

9 De mannen van Efraïm,
bewapend met pijl en boog,
trokken zich terug op de dag van de strijd.
10 Zij hielden zich niet aan het verbond met God
en weigerden te leven naar zijn wet.
11 Zij vergaten zijn grote daden,
de wonderen die hij had getoond.

12 In het land Egypte, in de vlakte van Soan
zagen hun voorouders hoe hij een wonder verrichtte:
13 hij spleet de zee en voerde hen erdoor,
als een dam hield hij het water tegen.

14 Hij leidde hen met een wolk overdag,
in de nacht met een lichtend vuur.
15 Hij spleet de rotsen in de woestijn
en leste hun dorst met een watervloed,
16 uit de steen ontsprongen beken,
het water stroomde als rivieren.

17 Maar zij bleven tegen hem zondigen,
de Allerhoogste tergen in de woestenij.
18 Met opzet daagden zij God uit
en riepen om eten zo veel als ze wilden.

19 Zij beledigden God
en zeiden: ‘Zou God in staat zijn
een tafel te dekken in de woestijn?
20 Toen hij op de rots sloeg,
vloeide er water,
stroomden er beken –
maar zou hij zijn volk ook
brood en vlees kunnen geven?’

21 Toen de HEER dat hoorde, ontstak hij in woede,
een vuur laaide op tegen Jakob,
tegen Israël ontbrandde zijn toorn.
22 Want zij hadden God niet geloofd,
niet vertrouwd op zijn hulp.

23 Hij gaf een bevel aan de hoge wolken
en de deuren van de hemel gingen open,
24 manna om te eten regende op hen neer.
Hij schonk hun het koren van de hemel,
25 zij aten het brood van de engelen,
hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

26 Hij liet uit de hemel de oostenwind los,
de zuidenwind wakkerde hij aan,
27 en vlees regende als stof op hen neer,
vogels zo talrijk als zandkorrels aan de zee,
28 hij liet ze vallen midden in zijn kamp,
in een kring om zijn tabernakel.

29 Zij aten en werden meer dan verzadigd,
hij gaf hun zo veel ze begeerden.
30 Maar nauwelijks was hun honger gestild,
hun mond was nog vol eten,
31 of tegen hen ontbrandde Gods toorn,
hij sloeg de vraatzuchtigen dood
en bracht de sterksten van Israël om.

32 Toch bleven zij zondigen,
op zijn wonderen vertrouwden zij niet.
33 En hun dagen eindigden in leegte,
hun jaren liepen uit op een verschrikking.

34 Zodra er doden vielen, zochten zij God,
zij kwamen tot inkeer en verlangden naar hem,
35 dachten eraan dat God hun rots was,
God, de Allerhoogste, hun bevrijder.

36 Maar zij bedrogen hem met hun mond,
met hun tong logen zij hem voor,
37 hun hart was niet aan hem gehecht,
zij waren zijn verbond niet trouw.

38 Uit erbarmen bedekte hij hun zonde,
hij wilde geen dood en verderf,
dikwijls bedwong hij zijn toorn
en joeg hij het vuur van zijn woede niet aan.
39 Dan dacht hij: Ze zijn maar vlees,
adem die gaat en niet terugkeert.

40 Hoe vaak tergden zij God in de woestijn,
kwetsten zij hem in dat dorre land,
41 hoe vaak keerden zij zich af en daagden zij hem uit,
krenkten zij de Heilige van Israël!

42 Zij dachten niet aan zijn helpende hand,
aan de dag dat hij hen verloste van hun belager
43 en in Egypte tekenen verrichtte,
wonderen in de vlakte van Soan.

44 Hij veranderde hun rivieren in bloed,
uit geen waterstroom was meer te drinken.
45 Hij stuurde de steekvlieg die hen opvrat,
en de kikvors die verderf bracht.

46 Hij gaf hun gewas aan de sprinkhaan,
aan de kaalvreter hun oogst.
47 Hij doodde hun wijnstokken met hagel,
hun vijgenbomen met ijzel.

48 Hij gaf hun vee aan de hagel prijs,
hun kudden aan het vuur van de bliksem.
49 Hij liet zijn woede op hen los,
toorn, razernij, verschrikking,
en zond hun rampen en onheil.

50 Hij baande een weg voor zijn toorn,
hij behoedde hen niet voor de dood,
gaf hun leven prijs aan de pest.
51 Hij doodde in Egypte elke oudste zoon,
de eerstgeboren mannen in de tenten van Cham.

52 Maar zijn volk liet hij wegtrekken als een kudde,
hij voerde hen door de woestijn als schapen en geiten,
53 hij leidde hen veilig, zij hadden niets te vrezen,
het water van de zee had hun vijanden bedekt.

54 Hij bracht hen naar zijn heilig domein,
naar de berg, met eigen hand verworven,
55 hij joeg vreemde volken voor hen uit,
verdeelde hun land met het meetlint
en liet Israëls stammen wonen in hun tenten.

56 Maar zij daagden God uit en tergden hem,
namen de Allerhoogste en zijn richtlijnen niet ernstig,
57 ze werden afvallig en ontrouw zoals hun voorouders,
ze faalden als een bedrieglijke boog,
58 griefden hem met hun offerdienst op de hoogten
en wekten met hun godenbeelden zijn afgunst.

59 Toen God dit hoorde, werd hij verbolgen
en wierp hij Israël ver van zich af.
60 Hij gaf zijn woning in Silo op,
de tent waar hij woonde onder de mensen.

61 Hij liet zijn volk gevangen wegvoeren,
leverde zijn sieraad uit aan de belager,
62 gaf zijn sterke mannen prijs aan het zwaard.
Hij was verbolgen op zijn eigen bezit.

63 Het vuur verslond zijn jonge mannen,
zijn jonge vrouwen werden niet bejubeld,
64 zijn priesters kwamen om door het zwaard,
zijn weduwen vonden geen tranen meer.

65 De Heer ontwaakte als uit een slaap,
als een strijder uit de roes van de wijn,
66 hij joeg zijn belagers terug,
bedekte hen met eeuwige smaad.

67 Hij verwierp de tent die bij Jozef stond,
de stam Efraïm koos hij niet,
68 nee, de stam Juda koos hij,
de Sionsberg heeft hij lief.
69 Hij bouwde zijn heiligdom, hoog als de hemel,
en zette het vast als de aarde, voor eeuwig.

70 Zijn keuze viel op David, zijn dienaar,
hij riep hem weg bij de schapen,
71 haalde hem achter de zogende ooien vandaan
en maakte hem herder van Jakob, zijn volk,
van Israël, zijn eigen bezit.
72 Hij was een herder met een zuiver hart,
met vaste hand heeft hij hen geleid.

Lectio (wat valt op)

Ik zag dat ik geen eigen gedachten bij het tweede deel van Psalm 78 had. Daarom hier iets van Karel Eykman wat de essentie van deze psalm goed weergeeft.

 

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen. 
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij


Oratio (Gebeden)
	⁃	Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? ...


Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ....
... 
...

Slot
	⁃	Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
....

	⁃	Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Ga zo als gezegende mensen de dag in. 

Ds. Sjaak Visser