Tekst voor vandaag Psalm 76

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 76 twee keer hardop.

Psalm 76

1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm van Asaf, een lied.

2 Vermaard is God in Juda,
groot is zijn naam in Israël.
3 In Salem sloeg hij zijn tent op,
in Sion lag hij in hinderlaag.
4 Daar brak hij bogen en pijlen,
schilden en zwaarden, oorlogstuig. sela

5 Hoe stralend bent u, hoe machtig,
vanuit het gebergte loerend op prooi.
6 Dapperen werden beroofd, in slaap verzonken,
geen held die zijn kracht nog hervond.
7 Al door uw dreigen, God van Jakob,
bezweken ruiters en paarden.

8 Vreeswekkend bent u;
wie kan uw toorn trotseren?
9 Vanuit de hemel klonk uw oordeel,
de aarde vreesde en hield de adem in:
10 u, God, rees op om recht te spreken,
te redden alle vernederden op aarde. sela

11 Wie in woede tegen u opstond, zal u loven,
wie ontkwam aan uw woede, omgordt zich met gejuich.
12 Doe geloften aan de HEER, uw God, en los ze in.
Allen rondom hem: breng gaven aan de Geduchte,
13 die machtigen de moed beneemt,
koningen der aarde met vrees vervult.

Lectio (wat valt op)
Deze psalm laat ons zien hoe God op een tegendraadse manier zijn macht en gezag laat gelden. In Israel is bekend en wordt ervaren wie Hij is, en hoe overkoepelend zijn Naam is: de Aanwezige. In Zijn tent trekt Hij met hen op naar de stad van vrede (Salem). Hij woont in het heiligdom op de Sion, plaats van verbond en verzoening. Met die Aanwezigheid van shalom en verzoening slaat Hij alle strijdwapens uit handen. Als een stralend licht verspreidt Hij zo zijn macht. Niets en niemand kan op tegen deze passie voor gerechtigheid. Eerbied en ontzag op onze aarde roept Hij op vanuit zijn hemelse geestelijke werkelijkheid. Er is een God die voor het recht staat en die zo recht doet voor ieder die vernederd en verdrukt wordt. Ieder zal deze macht van U erkennen, en het kwaad zuigt U in uzelf op (letterlijk staat er in vers 11b: met hun razernij omgord U uzelf).
Wijd je aan deze Aanwezige toe en houd je daaraan. Omgeef je met eerbied en ontzag aan Wie eerbied en ontzag toekomt. Met zijn geestelijke kracht laat Hij machtigen hun adem inhouden en vervuld Hij koningen met ontzag.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ontzag voor de macht, het gezag, de autoriteit van God de Aanwezige, vormt het kloppend hart van deze psalm. Als een kloppende kadans doordringt het deze psalm. Het gaat erom dat er recht gedaan wordt, dat brengt vrede voor iedereen. Zelfs de hoogste gezagsdragers moeten zich daaraan onderwerpen en zich daardoor laten gezeggen.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Uw aanwezigheid van vrede en verzoening brengt gerechtigheid. Dank daarvoor.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser