Tekst voor vandaag Psalm 75

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij.

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israel,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen.

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt.

Lezing
We lezen vandaag Psalm 75 twee keer hardop.

Psalm 75

1 Voor de koorleider. Op de wijs van Verdelg niet. Een psalm van Asaf, een lied.

2 Wij loven, God, wij loven u,
uw naam is ons nabij,
uw wonderen gaan van mond tot mond.

3 ‘Ja, ik bepaal of de tijd is gekomen,
ik zal oordelen naar recht en wet.
4 Al beeft de aarde met haar bewoners,
ik heb haar op zuilen vastgezet. sela

5 Tot de hoogmoedigen zeg ik: Wees niet hoogmoedig,
tot de trotse zondaars: Verhef je niet,
6 verhef je niet tegen de hemel,
spreek niet op hoge toon.’

7 Niet uit het oosten, niet uit het westen,
niet uit de woestijn komt verheffing,
8 het is God die rechtspreekt
en de een vernedert, de ander verheft.

9 In zijn hand houdt de HEER een beker
met wijn, schuimend en bitter gekruid,
hij schenkt hem uit aan de zondaars op aarde,
zelfs de droesem moeten zij drinken.

10 Ik wil er altijd over spreken,
erover zingen voor de God van Jakob:
11 ‘De trots van de zondaar zal ik breken,
de rechtvaardige zal worden verheven.’

Lectio (wat valt op)
Psalm 75 vormt een drie-eenheid met Psalm 73 en 74. De vragen over de rechtvaardigheid van God lopen hier uit op een loflied op God. Hij zal korte metten maken met ieder die zijn eigen kracht voor zichzelf op de troon zet. Die zich zo verheft. God, die nabij is in de verhalen die over Hem rond gaan, over de wonderen waarin Hij zichzelf en zijn kracht zichtbaar maakt, wordt geloofd. Dat Hij recht zal doen staat vast, wanneer Hij recht zal doen dat moeten we aan Hem overlaten. Waar God voor staat geeft vastheid, geeft een fundament aan onze aarde. De belangrijkste spiegel die God zijn tegenstrevers voorhoudt is om niet zo hoog van de toren te blazen. Verhef je niet zelf, laat je ook niet door anderen verheffen, laat dat aan God over. Wie zichzelf op een voetstuk zet, zal daar af kukelen. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden. Wie zich vernedert onder de machtige hand van God zal verhoogd worden. Met een mooi beeld wordt gezegd dat de Aanwezige de heerlijke krachtige, kruidige wijn aan de rechtvaardigen schenkt, maar dat een slap droesig aftreksel overblijft voor wie in eigen zelfverheffing blijft staan. Voor deze psalmist is het duidelijk: de kracht van de slechte mensen heeft geen toekomst. De kracht van de rechtvaardigen vindt zijn toekomst en zekerheid in de kracht van God.

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen.
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Ik vind het bijzonder dat boven deze psalm, die over het oordeel van God gaat, staat ‘Vernietig niet, verdelg niet’. Dat is de toon, de melodie waarop deze psalm gezongen moet worden. De sfeer waarin deze psalm zo voor mij gezet wordt is de sfeer van de liefde. Dat betekent niet dat alles gebagatelliseerd wordt, maar je krijgt een spiegel voorgehouden waarin je ziet wat je werkelijk verheft, waar het werkelijk om gaat. Maak jezelf niet groot, verhef je niet. Maak je klein voor de Aanwezige, wees eerlijk, integer, rechtvaardig, dat maakt je groot voor God. En daar draait heel het leven om.

Oratio (Gebeden)
⁃ Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? …
Aanwezige leer mij groot van U denken en nederig van mezelf.

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ….

Slot
⁃ Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
….

⁃ Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Ga zo als gezegende mensen de dag in.

Ds. Sjaak Visser