Tekst voor vandaag Psalm 49

Vandaag pak ik de draad weer op. Jullie kunnen hieronder zien dat het op een heel bijzonder moment was dat ik met deze psalm stopte. Een moment wat ik mijn leven lang niet zal vergeten. 
Zelf ben ik op een gegeven moment weer langzaam doorgegaan met het  van stukjes bij de psalmen. Zelf ben ik nu bij Psalm 87 aanbeland. Ook wanneer ik vanwege persoonlijke omstandigheden even niet kan schrijven, kan ik jullie voorlopig nog dagelijks iets toezenden. Ik heb besloten om op zondag niet meer iets nieuws ge sturen, dan kunnen we terugkijken op de afgelopen week wat ons geraakt heeft.

We lezen de Psalmen op de wijze van de lectio divina (zie voor een uitleg daarvan mijn stukje van 1 januari wat aan het eind hiervan staat), en maken gebruik van de ‘Orde van een persoonlijk morgengebed’ uit het Dienstboek van de Protestantse kerk. Wanneer je weinig tijd hebt, kun je ook alleen de Psalm van de dag lezen en de lectio met mijn gedachten daarbij. 

Lofprijzing
Geprezen zij de Aanwezige, de God van Israël,
de God die wonderen doet, Hij alleen,
geprezen zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
moge zijn heerlijkheid heel de aarde (en ook mijn leven) vervullen. 

Stilte
Adem rustig en wordt innerlijk stil. Neem hier de tijd voor. Leg aan God voor wat je nu bezighoudt. 

Lezing
We lezen vandaag Psalm 49 twee keer hardop. Vandaag staan we stil bij de eerste 13 verzen. 

Psalm 49

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoor, alle volken,
luister, bewoners van de wereld,
3 mensen, kinderen van Adam,
rijk en arm, iedereen.

4 Mijn mond spreekt wijze woorden,
diepzinnig is wat mijn hart overpeinst,
5 ik heb een open oor voor raadselspreuken,
bij het spel op de lier onthul ik een geheim.

6 Waarom zou ik vrezen in slechte tijden,
als ik door uitbuiters word omringd,
7 die vertrouwen op hun vermogen
en pronken met hun rijkdom?

8 Geen mens kan een ander vrijkopen,
wat God vraagt voor een leven, is niet te betalen.
9 De prijs van het leven is te hoog,
in eeuwigheid niet op te brengen.
10 Onmogelijk dat iemand voor altijd zou leven,
de kuil van het graf nooit zou zien.

11 Dit zien we: wijze mensen sterven,
maar ook dommen en dwazen vergaan
en laten hun vermogen achter.
12 Het graf is hun eeuwig thuis,
hun woning van geslacht op geslacht,
ook al stond er veel land op hun naam.
13 Nee, een mens, hoe rijk ook,
ontkomt niet aan het duister,
hij is als een dier dat wordt afgemaakt.

14 Dit is het lot van wie op zichzelf vertrouwen,
zo vergaat het wie zichzelf graag horen: sela
15 als schapen verblijven zij in het dodenrijk,
en de dood is hun herder.

In de morgen vertrappen de oprechten hun graf,
hun lichaam teert weg in het dodenrijk en vindt geen rust.
16 Maar mij zal God vrijkopen uit de macht
van het dodenrijk, mij zal hij wegnemen. sela

17 Wees niet bevreesd als iemand rijk wordt,
een groter huis heeft en meer weelde.
18 Want bij zijn dood kan hij niets meenemen,
zijn weelde volgt hem niet in het graf.

19 Ook al prijst hij zich gelukkig met zijn leven
– wie roemt je niet in je voorspoed? –,
20 hij zal zich voegen bij zijn voorgeslacht,
bij hen die het licht nooit meer zullen zien.
21 Een mens zonder inzicht, hoe rijk ook,
is als een dier dat wordt afgemaakt.

Lectio (wat valt op)
In de dood zijn alle mensen gelijk, of toch niet helemaal. Alle mensen, arm en rijk, roept hij op om naar hem te luisteren. Het gaat over leven en dood en wat is dan wijs. Hoe sta je, met de dood voor ogen, in het leven? Waar moet je voor vrezen, waar kan je op hopen. Dit was het voor vandaag. Ik moet nu andere dingen gaan doen. 
Op dat moment op 19 maart, hoorde ik dat Esther slokdarmkanker had. Sindsdien zijn er weken verstreken waarin ik lamgeslagen was. Langzaam maar zeker pak ik weer een draad op. En ik begin met het schrijven van de dagelijkse bijbelstukjes. 

Geld bepaalt niet de waarde van je leven. Het is oneindig veel meer waard dan er ooit met geld te betalen valt (vs. 8-9). Zelfs als mensen met geld en macht je pootje proberen te lichten, moet je je daardoor niet uit het veld laten slaan (vs. 6-7). Laat je leven niet in het teken staan van bezit en geld en je daardoor beheersen. De wijsheid van deze psalm is om je tot dat besef te brengen. Doe je dat niet, dan eindig je in het duister, wordt het donker om je heen en ben je niets meer dan een dier dat wordt afgemaakt. 

Meditatio (Moment van inkeer en verstilling)
Neem een kort gedeelte hieruit en hoor wat de Aanwezige je hierin vandaag te zeggen heeft. Laat het van je hoofd naar je hart afdalen. 
Bonhoeffer heeft eens gezegd: ‘Het is beter om weinig en langzaam in de Bijbel te lezen en te wachten tot het tot je is doorgedrongen, dan misschien wel veel van Gods Woord te weten maar het niet in je op te slaan.’ En St. Franciscus zei: ‘Veel weten en niets smaken, wat baat het?’

Enkele gedachten van mij
Wanneer je van dichtbij met de dood geconfronteerd wordt besef je nog meer dat geld in het aangezicht van de eeuwigheid niets waard is. Toen een oude buurvrouw van mij in Nigtevecht bestolen was, zei ze dat ze zich daar niet zo druk om maakte. ‘In een lijkwade zitten geen zakken.’ Ik ben dat nooit meer vergeten. Het allerbelangrijkste in het leven is de liefde. Alleen dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat verbindt ons met God. Zo worden we uit de greep van de dood verlost en voor altijd met God verbonden. Het is de oneindige liefde van Jezus Christus waarin we opgenomen worden. Hij die zijn leven voor ons heeft gegeven, om ons los te kopen uit de dood en het doodse. Liefde overwint de dood. Het veegt het verdriet niet uit, maar geeft wel hoop door de tranen heen.

Bij de gedichten van Karel Eykman over de psalmen las ik een gedicht n.a.v. Psalm 49 dat ik ook heel bijzonder vond juist op deze dag. Ik wil het met jullie delen. 

Rondeel voor de dood

Dood
Het moet nu over jouw botheid gaan. 
Door jou ben ik mijn liefste kwijt. 
Heb je dan geen greintje spijt
over wat je me hebt aangedaan?
Je haalde haar weg uit mijn bestaan. 
Nu sta ik alleen in een verloren tijd. 
Dood
Het moet nu over jouw botheid gaan. 
Door jou ben ik mijn liefste kwijt. 

Mijn leven is ver van mij vandaan. 
Wij waren getweeën een één-zaamheid
zodat ik nog maar een half leven leid. 
En jij trekt je daar niets van aan. 
Dood
Het moet nu over jouw botheid gaan. 
Door jou ben ik mijn liefste kwijt. 

Oratio (Gebeden)
	⁃	Wat zou je zelf vanuit dit gedeelte tegen God willen zeggen? ...
Liefdevolle Vader, liefde voor geld en goed geeft geen liefde terug. En wat zijn we zonder liefde. Laten we ons opgenomen weten in uw liefde die oneindig is en nooit ophoudt. 

Contemplatio
Verkeer in Gods aanwezigheid ....
... 
...

Slot
	⁃	Voor wie of wat wil je vandaag danken of bidden?
....

	⁃	Sluit de gebeden af met het Onzevader als gebed om de heilige Geest:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het Kwaad.
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 

Ga zo als gezegende mensen de dag in. 

Ds. Sjaak Visser